Dykning på västkusten-bästkusten / Diving the Swedish westcoast

text in english below the photos

Ibland är det svårt att både gilla klippor och hav. Mina ögon följer klippan, förbi vattenkanten ner i djupet, och så upp igen på klippan, och så ner i djupet. Men ofta hamnar jag mitt emellan, landar på min paddleboard och är bara tacksam över att få vara där jag är och se naturen i sin helhet. Det är fantastiskt att vara turist i sitt hemland, längs en kust jag älskat här och där, men nu får se den i ett annat perspektiv.

För det är verkligen varierande. Från medvind och regn till sidovind och sol, till plötslig stiltje och tillbaks igen. Ingen dag är den andra lik. På något sätt tänjer sig tiden och rymmer så mycket mer än till vardags. Att bara leva tar liksom mer tid. Att ta sig fram, sätta upp ett tak över huvudet, fotografera lite, plocka lite skräp och laga mat tar en hel dag. Det fanns ingen tid eller laddade batterier för att skriva blogg på flera dagar. Förlåt.

Under de dagarna har vi varit lite mer tid under vattenytan. I stora drag blir den svenska undervattensvärlden oftast vackrare ju längre norrut man kommer. Lysekilstrakten är ökänd för sina vackra dykvatten så när jag och Erik, som är en professionell djupdykare, närmade oss trakten gjorde vi några monsterpaddlingsdagar för att kunna stanna upp och dyka lite. Ett av mina första dyk när jag började dyka var släggö, alldeles utanför lysekils hamn. Eftersom det fantastiska dykcentret Dive team Lysekil ligger alldeles bredvid och Daniel med team är så trevliga stannade vi så länga vi kunde och hann med ett superfint naturdyk kring ön. Jag gillar faktiskt att andas under ytan också. Fridykning i all ära, men det är något visst med att lämna ytan på ett ställe, för att stanna där i över en timme och dyka upp på ett annat ställe. Att tillbringa en timme i en helt annan värld, viktlös och svävande tyst, det är magiskt. 

Jag har hundratals foton, men håll till godo med dessa ett tag så kommer mer kanske senare ikväll! :-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tack

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Sometimes it is difficult to like both the rocks and the sea. My eyes follow the cliff, past the water’s edge into the depths of the ocean below, and then back up the cliff, and then down into the depths. But often I end up in between, landing on my paddleboard and am just grateful to be where I am and see nature in its entirety. It’s amazing to be a tourist in my homeland, along a coast I loved and experiences bits of and now seeing it in from a new perspective.

For it is truly diverse. From wind and rain to sidewind and sun, then the sea like a miror and back again to waves. No day is ever the same. Somehow time stretches and the days are long and full of experiences, of life. Just ‘staying alive’  takes time; exploring, finding a good island to camp, put a roof over your head, take some photos, pick a little trash and cook meals takes a whole day. There was no time or charged batteries to write the blog for several days. I’m sorry.

During the last days we have spent more time underwater. The Swedish underwater is world often more beautiful the further north one goes. The region Lysekil  is notorious for its beautiful diving so when me and Erik, who is a professional deep diver, approached the area we made some monster paddling days to stop and dive a little. One of my first dives when I started diving was Släggö, just outside Lysekil harbor. Since the fantastic dive center Dive team Lysekil is next door and Daniel with his team are so nice, we stayed as long as we could and had time for a super nice nature-dive around the island. I actually like to breathe underwater, too. Freediving in all it’s glory, but it’s something special about leaving the surface in one place, to stay there for over an hour and pop up in another place. To spend an hour in a completely different world, weightless and floating in silence, it’s magical.

I have hundreds of photos, but help yourselves with them for a while, then maybe more later tonight! :-)

Annonser
%d bloggare gillar detta: