Vind, vatten och vågor / Wind, water and waves

text in english after the photos

Jag satt mitt på havet, bland rullande stora vågor, på en liten liten flytbräda. Ljuden blev plötsligt så tydliga; hur vatten krusade sig på en våg precis bakom mig, ljudet av regn mot brädan och känslan av vinden som tryckte mjukt på ryggen. Jag minns hur nervositeten gav efter och kvar fanns bara något mjukt. Det var en av mina favoritintryck de senaste dagarna.

Ett annat stort intryck var hjälpsamheten från människor vi stött på. En av dem blev vår räddare i nöden. Inte för att vi hade något emot Marsstrand, men vi ville vidare. Och havet hade byggt upp sina vågor och vinden var inte direkt till vår fördel. Marstrandsfjorden såg mörk ut. Så dök ett meddelande upp från Patrik på kajaktiv, som skulle paddla en liten sträcka med oss. Han erbjöd sig att köra över oss med båt. Det var inte vår plan att ta hjälp av någon på det sättet, men som Patrik själv sa “det är ok att ta risker, men det är inte ok att vara dum”. Vi har ingen prestige att förlora. Men vi vill inte förlora dagar i hamn när vi vill vara på havet.

Så vi fick hjälp över de största vågorna och öppna havet, vi såg en tumlare (!), och paddlade själva in till Kajaktiv vid bleket för att kanske byta ut en hyrbräda mot något stabilare. Till slut behöll vi brädan vi hyrt och paddlade iväg, nu med lokala guiden Patrik som älskar att paddla kajak. Med sidvinden som följde hände det någon gång att jag också önskat att jag hade en kajak. Jag är inte tillräckligt stor och stark att styra brädan i sidvind. De följande dagarna kraschade jag medvetet in i flera klippor bara för att kunna hoppa av och vända brädan. Erik tog sig över havet likt en stabil färja. En gång när det regnade som mest och havet låg platt såg han ut över landskapet och sa “this is awesome”. Det är en bra expeditionspartner.

Landskapet ändrade sig när vi kom in över Tjörn och Orust, som Patrik sa “nu börjar riktiga bohuslän”. Magiska öar fulla av ljung tog över landskapet. Att hoppa av brädan och utforska är en av mina favoritsysslor. Men det “riktiga” vädret började också. En dag med fantastisk sydvind som såg ut att vrida till väst bestämde vi oss för att paddla hela dagen. I ösregn såklart. Det var en lång, uttdragen fight mellan öar. Vid något tillfälle skrek jag rakt ut för att jag fick ta i allt vad jag orkade utan att komma någon vart.

Vi tog oss till slut in vid Stocken på Orust camping och bodde i en söt pytteliten röd stuga för att torka all vår utrustning och laga brädor och paddlar som stått ut med en del stryk. Vi cyklade också in till Ellös och spelade minigolf. Det var en bra vilodag. Nu är vi nog redo för mer. Vinden kommer avgöra allt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I sat in the middle of the sea, on big rolling waves, on a tiny little floating board. The sounds suddenly became so clear around me; the water that rippled on a wave right behind me, the sound of rain against the board and the feel of the wind that pushed gently on my back. I remember how the nervousness gave in and left a feeling of softness, of oneness with nature. It was one of my favorite impressions in recent days.

Another big impression was the helpfulness of the people we encountered. One of them became our savior. Not that we had anything against Marstrand, but we wanted to go further. But the sea had built up it’s waves to the size of small houses during the night and the wind was not exactly in our favor. Marstrand Fjord looked tough. Then came a message from Patrick at Kajaktiv, who would paddle a small stretch with us. He offered to drive over us by boat. It was not our plan is to get that kind of help of some that way, but as Patrick himself said ”it is ok to take risks, but it is not okay to be stupid”. We have no prestige to lose. But we do not want to lose days in port when we want to be at sea.

So we got the help over the biggest waves and open sea, we saw a porpoise (!), and paddled ourselves into Kajaktiv at Bleket to maybe replace a rental board against something more stable. In the end we kept the board we hired and paddled away, now with local guide Patrick who love to kayak. In the crosswind that followed I sometimes wished that I also had a kayak. I’m not big enough or strong enough to control the board in crosswinds. That and the following day, I crashed deliberately into several cliffs only to jump off and turn the board back into direction. Erik paddled over the sea more stable and strong than ever, and I’m in awe of him. It’s tough but he doens’t complain. ”Complaining doesn’t solve anything, he says”. Once when it was raining the most and the sea was flat, he looked out over the countryside and said ”this is awesome”. Now that is a good expedition partner. I love him.

The landscape changed when we came in over the Tjörn and Orust, as Patrick said, ”now begin the real bohuslän”. The ”real” weather started aswell. On the day with hard southerly wind that seemed to turn to the West, we decided to paddle all day to rest on the ”western wind day”. It was a long, strenous fight between islands. At some point I screamed straight out into the wind. I had to give everything I got without getting anywhere.

FInally we made it to Stocken camping at Orust and lived in a sweet tiny red cabin to dry all our equipment and prepare the boards and paddles endured some beating. We also rode into the Ellös and played mini golf. It was a good day of rest. Now we are probably ready for more. If the winds says it’s ok.

tack
Annonser

En kommentar på “Vind, vatten och vågor / Wind, water and waves

%d bloggare gillar detta: